Visie

Deze visietekst wil een kader bieden voor directie en personeel van de KASOG-scholen. Hij geeft een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is onze inspiratie? Vanuit welke waarden vertrekken wij?
 • Wat willen we met onze leerlingen bereiken op studievlak?
 • Welke opvoeding willen we aan onze leerlingen meegeven?
 • Welke randvoorwaarden vinden we noodzakelijk om onze doelstellingen te realiseren?

Onze inspiratie en onze waarden

Als christelijke scholen, vinden we de inspiratie voor ons pedagogisch en didactisch handelen in het evangelie. In ons zoeken naar wat goed en waardevol is, treden we voortdurend in dialoog met andere meningen en luisteren we naar de inzichten van godsdiensten, kunst, literatuur, wetenschap, filosofie,… Zo plaatsen we de boodschap van het evangelie in de huidige context en proberen ze op een eigentijdse manier te duiden.

Gelijkwaardigheid van elk individu

Ons uitgangspunt is dat elk individu even waardevol is en dat iedereen talenten heeft. Het is de taak van de school om alle leerlingen de kans te geven hun talenten te ontdekken en ze een begeleiding aan te bieden die hen daartoe in staat stelt.

Verschillen in sociale afkomst, in economische draagkracht proberen we in de mate van het mogelijke op te vangen via extra ondersteuning of begeleiding, op studievlak, op socio-emotioneel vlak, op financieel vlak…

Naastenliefde

Naastenliefde betekent dat men zich verantwoordelijk voelt voor het welzijn van elke medemens en hem behandelt zoals men zelf behandeld wil worden. Het is een onbaatzuchtige liefde die geen eigen voordeel nastreeft en die niet in functie staat van de kwaliteiten van de andere.

Grootmoedigheid

Grootmoedigheid is de kracht waardoor we ons eigenbelang kunnen overstijgen om waardevolle dingen te doen voor het welzijn van de anderen. In pedagogisch opzicht betekent grootmoedigheid ook dat de opvoeders leerlingen extra kansen geven, ook als dat van hen extra inspanningen vergt. Grootmoedige opvoeders verkiezen het risico dat men af en toe misbruik maakt van hun bereidwilligheid boven het risico de leerlingen kansen te ontnemen.

Verdraagzaamheid

Wij zijn er ons ook van bewust dat heel wat van onze gewoontes en gebruiken geen fundamentele waarden zijn, maar cultureel bepaald en niet noodzakelijke een objectieve grond of algemene waarde hebben. Verdraagzaamheid betekent dat we binnen onze scholen respect hebben voor de gewoontes en gebruiken van anderen in de mate dat ze niet in tegenspraak zijn met onze fundamentele waarden.

Gastvrijheid

Elke leerling, elke ouder is welkom in de KASOG-scholen, wat ook de sociale status of de afkomst is. Alle leerlingen en ouders worden met dezelfde hartelijkheid bejegend, zodat iedereen zich bij ons thuis voelt. Als goede gastheren zorgen de KASOG-scholen ervoor dat ze voortdurend aandacht hebben voor de noden van hun gasten en dat er wederzijds begrip en respect is voor ieders eigenheid.

Wat willen we met onze leerlingen bereiken op studievlak?

We willen alle leerlingen een pedagogisch traject aanbieden zodat ze...

 • zicht krijgen op hun eigen talenten.
 • studiekeuzes maken die daarbij aansluiten.
 • hun talenten zo goed mogelijk ontwikkelen in functie van hun persoonlijke groei.
 • de nodige kennis en vaardigheden verwerven om een plaats te kunnen verwerven in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken hebben we aandacht voor:

Een studiebegeleiding op maat

 • Wij hebben voortdurend aandacht voor de ontwikkelingen op didactisch vlak. Wij zoeken naar werkvormen die een zo goed mogelijk resultaat opleveren bij de leerlingen, die aansluiten bij de werkvormen in het hoger onderwijs of die het best voorbereiden op de arbeidsmarkt. Coöperatieve en zelfstandige werkvormen krijgen onze speciale aandacht. Leerplannen en eindtermen zijn daarbij onze leidraad.
 • We zorgen ook voor allerlei vormen van differentiatie, studiebegeleiding en remediëring. Op die manier krijgen sterkere leerlingen extra uitdagingen. De minder gemotiveerde leerlingen of de leerlingen met een minder schoolgericht thuismilieu of met een taalachterstand krijgen dan weer de ondersteuning die het hen mogelijk maakt zich waar te maken in de studierichting die hen ligt.
 • We hebben ook aandacht voor leren leren. We helpen leerlingen een studiemethode te ontwikkelen die het best aanleunt bij hun leeftijd en hun leerstijl.
 • Leerlingen moeten er zich van bewust zijn dat in de huidige snel evoluerende maatschappij geen enkele kennis, geen enkele competentie definitief verworven is. Een houding van voortdurende aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en een bereidheid tot levenslang leren zijn daarbij onontbeerlijk.
 • Binnen het kader van onze draagkracht, ontwikkelen we ook strategieën om leerlingen met leerstoornissen en leerlingen met een handicap zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden in hun studie.

Een goede studiekeuzebegeleiding

 • Basisbedoeling van de leerlingenoriëntering is dat we de leerlingen in de onderwijsvorm en studierichting brengen die het best aansluit bij hun interesses en capaciteiten.
 • Wij laten ouders en leerlingen kennismaken met het volledige studieaanbod van de KASOG-scholen.
 • Via uitgewerkte studiekeuzebegeleidingstrajecten brengen we onze leerlingen ertoe om verantwoorde keuzes te maken.
 • Leerlingen die om welke reden ook laat instromen in de studierichting die hen het best ligt, proberen we in de mate van het mogelijke via inhaalprogramma’s bij te werken.

Welke opvoeding willen we aan onze leerlingen geven?

Vanuit onze christelijke inspiratie en de waarden die we vooropstellen, willen we aandacht hebben voor een brede en evenwichtige opvoeding van onze leerlingen. Bedoeling is dat onze leerlingen de beste kansen krijgen om uit te groeien tot evenwichtige volwassenen met een brede kijk op zichzelf en de wereld.

Het succes van de opvoeding wordt in grote mate bepaald door de persoonlijkheid van de opvoeder. Het spreekt vanzelf dat leerkrachten en ondersteunend personeel de waarden die zij willen overdragen ook zelf moeten belichamen.

We willen personeel en leerlingen een houvast bieden in het groot aanbod aan visies en waardesystemen.

Binnen het ruime aanbod aan waardesystemen en visies helpen we iedereen een eigen weg te zoeken, met als referentiepunt de waarden en inzichten die het evangelie ons aanreikt. Door met leerlingen en personeel in dialoog te treden combineren we respect voor ieders overtuiging met het bewustzijn van de verworvenheden van onze christelijke traditie. Onze openheid stelt ons in staat onze eigen interpretatie van wat waardevol en goed is voortdurend te bevragen en eventueel te verfijnen. Ons referentiepunt, het evangelie, geeft ons de nodige houvast om de waarden die ons van buiten uit aangereikt worden te kunnen bevragen.

Wij hebben aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

De aanwezigheid van en het contact met de anderen is voor iedereen een verrijking en een noodzaak. Openheid, hulpvaardigheid, aandacht voor de zwakkere, begrip voor ieders beperkingen, aandacht voor en waardering van ieders kwaliteiten, solidariteit, staan centraal in ons omgaan met mekaar en met de leerlingen. In de Genkse multiculturele context is het ook belangrijk dat we aandacht hebben voor gastvrijheid en verdraagzaamheid en dat we de anderen tegemoet treden zonder vooroordelen of vooringenomenheid.

Wij stimuleren iedereen om verantwoordelijkheid op te nemen.

In de mate van het mogelijke nodigen we leerlingen en personeelsleden uit om verantwoordelijkheid op te nemen in de klas en in de school, elk op zijn eigen manier en volgens zijn eigen mogelijkheden en talenten: verantwoordelijkheid voor een medeleerling of collega, verantwoordelijkheid voor een (klas)groep, verantwoordelijkheid in inspraakorganen of in werkgroepen. Wie verantwoordelijkheidszin stimuleert moet ook een gezonde kritische instelling aanvaarden. Deze kritische instelling is immers de motor om samen met anderen en in een sfeer van overleg dingen te verbeteren. Directie staat open voor inspraak en bedenkingen van directieleden, personeel en leerlingen, leerkrachten staan open voor inspraak en bedenkingen van directie, collega’s en leerlingen.

Wij stimuleren bij personeel en leerlingen een positieve zelfkritische houding.

Het is belangrijk dat mensen zichzelf, hun functioneren en hun positie binnen het grotere geheel regelmatig bevragen. Door aan zelfreflectie te doen, is men ook in staat zichzelf te evalueren en te verbeteren.

Wij leggen de nadruk op de waarde van creativiteit bij het omgaan met uitdagingen.

Creativiteit beschouwen we als een basishouding om onszelf, de anderen en de wereld tegemoet te treden. Het is een houding die ons handelen individualiseert en die leidt naar authenticiteit. Creativiteit geeft energie en zelfvoldoening en draagt bij tot de ontwikkeling van ons menszijn. Een creatieve houding kan in alle aspecten van ons handelen tot uiting komen: in het zoeken naar didactische werkvormen en naar pedagogische benaderingswijzen die voor bepaalde leerlingen in een bepaalde context het beste resultaat hebben, in de wijze waarop we technische of wetenschappelijke problemen trachten op te lossen, in de manier waarop we conflicten hanteren,… Wij proberen zelf creatief met problemen en uitdagingen om te gaan, en in ons pedagogisch en didactisch handelen hanteren we bij voorkeur werkvormen die de leerlingen de mogelijkheid bieden om hun creativiteit te ontwikkelen.

Noodzakelijke randvoorwaarden

Binnen onze scholen willen we in de mate van onze mogelijkheden de nodige randvoorwaarden creëren om onze didactische en pedagogische doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren.

Een klimaat van begeleide vrijheid

Om te kunnen groeien, moeten jongeren de vrijheid krijgen om op ontdekking te gaan. Enkel op die manier kunnen ze uitgroeien tot zelfstandige mensen met een brede persoonlijkheid en een positief zelfbeeld. Dit wil niet zeggen dat er geen grenzen zijn. Groei naar vrijheid is een proces waarbij begeleiding erg belangrijk is. De jongeren maken gebruik van de ervaring van de opvoeders, zodat gewaarschuwd kan worden voor overdreven risico’s of eenzijdigheid en beperktheid. De verantwoordelijkheid van de opvoeders bestaat er ook in grenzen te bepalen, steeds vanuit een bezorgdheid voor de jongeren, nooit vanuit een gemakkelijkheidshouding.

Aandacht voor inspraak

Wij hebben veel aandacht voor inspraak van personeel en leerlingen. Door personeel en leerlingen zo veel mogelijk te betrekken bij de schoolwerking en de besluitvorming, verhogen we de betrokkenheid. Iedereen wordt zo voortdurend uitgenodigd om een engagement op te nemen, elk op zijn eigen manier en volgens zijn eigen mogelijkheden en talenten.

Aandacht voor ieders welbevinden

 • De KASOG-scholen werken in een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect. Het is belangrijk dat leerlingen en personeelsleden zich thuis voelen in de school, zich gerespecteerd voelen en ook respect betonen. Door het creëren van een goede, positieve sfeer, waarbij regels een middel zijn en nooit een doel op zich, werken we preventief en zorgen we voor een soepele omgang met mekaar en een spontane, ontspannen vorm van discipline. Ook de preventie-acties (de uitdaging, pestactieplannen, buitenklasactiviteiten,…) dragen bij tot het creëren van een positieve en open sfeer.
 • Heel wat mensen worden af en toe geconfronteerd met persoonlijke of familiale problemen en hebben dan ondersteuning nodig. Sommige leerlingen komen uit een kwetsbaar milieu of kennen een moeilijke thuissituatie. De KASOG-scholen proberen de signalen die leerlingen en personeelsleden in dat verband geven op te vangen en een zo professioneel mogelijke ondersteuning te geven of minstens een luisterend oor te bieden aan wie dat nodig heeft. Als het om leerlingen gaat, zullen we, indien nodig, een beroep doen op het CLB en op organisaties zoals Opvoedingswinkel, CGG, KPC,…

Een stimulerende leeromgeving met aandacht voor accommodatie, infrastructuur en veiligheid

Iedereen heeft recht op een aangename en veilige werk- en leeromgeving. De KASOG-scholen besteden veel aandacht aan de didactische uitrusting van de lokalen en aan orde, netheid en veiligheid. Via gerichte acties worden personeelsleden en leerlingen uitgenodigd om mee te helpen aan het in stand houden van een ordelijke, nette en veilige schoolomgeving.

Een grote ouderbetrokkenheid

Door de ouders zo goed mogelijk te betrekken bij het schoolgebeuren, door met hen informatie en bekommernissen uit te wisselen, door aanpak op mekaar af te stemmen, optimaliseren we de begeleiding van de leerlingen. Deze contacten met de ouders gebeuren vanuit een houding van wederzijds respect en begrip en met een duidelijke visie op ieders verantwoordelijkheden.

De KASOG-scholen voorzien regelmatig contactmomenten met de ouders: algemene, geplande oudercontacten bij het begin, het einde en in de loop van het schooljaar, en informele en individuele contacten als er nood aan is.

Samenwerking met het Vrij Internaat Midden-Limburg

Wij plegen regelmatig overleg met de opvoeders van het Vrij Internaat Midden-Limburg. Op die manier kunnen we onze internen zo goed mogelijk begeleiden, zowel op studievlak als op socio-emotioneel vlak.

Aandacht voor interne kwaliteitszorg

Om de kwaliteit van ons pedagogisch en didactisch handelen te bewaken, moeten we als organisatie flexibel zijn, oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten en bereid zijn om onze eigen werking voortdurend kritisch te bekijken.

We streven naar vormen van interne kwaliteitszorg. We evalueren voortdurend ons globaal beleid op het niveau van directie, middenkader, personeel en leerlingen. Het spreekt voor zich dat voortdurende professionalisering van directie en personeel via vorming, training en ontwikkelingsstrategieën hierbij erg belangrijk is.

Contact en overleg met externe partners en met hoger onderwijs

In alle onderwijsvormen streven we naar een goede doorstroming van onze leerlingen naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Slaagcijfers in alle vormen van hoger onderwijs, evaluaties van stages, contacten met hogescholen en universiteiten en met bedrijven en instellingen waar onze oud-leerlingen tewerkgesteld zijn, stellen ons in staat deze kwaliteit te bewaken en te verbeteren.

Eenheid in verscheidenheid

De KASOG-scholen nemen vanuit de hierboven geschetste visie een aantal gemeenschappelijke initiatieven. Elke school legt wel zijn eigen accenten in de ontwikkeling van het pedagogisch en didactisch handelen. Deze eigen accenten vinden we terug in de verschillende pedagogische projecten.